Salut, îți poți crea un cont nou sau te poți autentifica.

Concurs

Câștigătoarea concursului este Catalina Mirela Ganea!

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Asorteaza o geanta cu personalitate unei tinute tricotate!"

organizata de MIRANOR CONFECTII SRL

(perioada 01.10.2017 -15.10.2017)

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei. Durata

1.1 Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza "Campania") este MIRANOR CONFECTII SRL, societate cu sediul in Romania, Judetul Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr.97, Ap. 38, înregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr.J12/1251/98, având codul de identificare fiscala RO 10938489, numita in cele ce urmeaza "Organizator", reprezentata prin administratorul SALUT MIRELA L1VIA, CNP 2610906120658, domiciliata in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.97, sc.2, et.4, ap.38, judetul Cluj, posesoare a CI deria CJ nr.081 039 eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 12 septembrie 2014.

1.2 Campania se va desfasura in perioada 01 (unu) octombrie 2017 (douamiisaptesprezece) - 15 (cincisprezece) octombrie 2017 (douamiisaptesprezece) in magazinul online al Organizatorului pe site-ul www.demira.ro.

1.3 Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament ("Regulamentul"). Campania este organizata si desfasurata in temeiul O.G nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4 Campania este organizata pentru promovarea produselor din portofoliul companiei MIRANOR CONFECTII SRL. Produsele participante sunt toate produsele comercializate in magazinul online al Organizatorului care nu se afla intr-o campanie de reducere de pret.

1.5 Regulamentul oficial este disponibil În mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, pe site-ul companiei www.demira.ro. Organizator.ul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prea labile a participantilor cu privire la orice modificare adusa prevederilor acestuia, urmând ca asemenea modificari sa intre În vigoare, dupa publicarea acestora pe site-ul www.demira.ro. Conditiile de participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunile 2 si 3 de mai jos.

Sectiunea 2. Dreptul de participare. Produsele participante.

2.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor implicati in organizarea si derularea Campaniei.

2.2 La Campanie participa toate produsele comercializate in magazinul online al Organizatorului care nu se afla intr-o campanie de reducere de pret, aflate in portofoliul MIRANOR CONFECTII SRL.

2.3 Un consumator care achizioneaza produse comercializate in magazinul online al Organizatorului care nu se afla intr-o campanie de reducere de pret, in valoare minima de 250 lei, poate castiga o Geanta casual dama ECCO SP 2 Doctors Medium (Bordo/Wine), in urma unui proces de tragere la sorti.

2.4 Dupa data incheierii campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

3.1. Participantii la Campanie sunt consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate la art. 2.1. si care in perioada derularii acesteia achizioneaza oricare dintre produsele comercializate in magazinul online al Organizatorului care nu se afla intr-o campanie de reducere de pret, prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.demira.ro in valoare de minimum 250 lei.

Sectiunea 3. Mecanismul campaniei promotionale.

3.1. Participantii la Campanie sunt consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate la art. 2.1. si care in perioada derularii acesteia achizioneaza oricare dintre produsele comercializate in magazinul online al Organizatorului care nu se afla intr-o campanie de reducere de pret, prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.demira.ro in valoare de minimum 250 lei.

3.2 Toate comenzile plasate si achitate in perioada de valabilitate a Campaniei, care indeplinesc conditiile de mai sus, vor fi inscrise automat pentru castigarea premiului. In situatia in care un consumator va plasa mai multe comenzi de minimum 250 de lei (doua sute cincizeci), fiecare dintre acestea va fi inregistrata ca o participare distincta, sporind sansele de castig ale respectivului participant.

3.3. De asemenea, participantii la concurs isi exprima acordul pentru a fi inscrisi automat la newsletter, comunicare cat mai facila a detaliilor, modificarilor si rezultatului concursului.

Sectiunea 4. Premiul.

4.1 In cadrul acestei Campanii se acorda un premiu constand intr-o Geanta casual dama ECCO SP 2 Doctors Medium ( Bordo/Wine).

4.2 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui castigator, de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din pa'rtea Organizatorului. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada de desfasurare a campaniei sau de a nu mai atribui premiul astfel neacordat.

Sectiunea 5. Acordarea premiilor si validarea castigatorilor.

5.1 Premiul se acorda prin tragere la sorti, castigatorul urmand a fi anuntat in termen de 5 (cinci) zile de la incheierea perioadei de valabilitate a Campaniei.

5.2 Premiul se vor acorda dupa validarea datelor inscrise de Participant pe site-ul www.demira.ro. In acest sens, Organizatorul va contacta castigatorulla numarul de telefon inregistrat.

5.3 Organizatorul va expedia castigatorului, prin curier, premiul in termen de 30 (treizeci) de zile de la validare. Toate taxele de expediere vor fi suportate de Organizator.

5.4 Odata cu acordarea premiului Participantul castigator va semna un proces verbal de predare primire in care vor fi mentionate urmatoarele informatii:

- numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea firmei si numele, prenumele reprezentantului acesteia;

- denumirea premiului acordat;

5.5 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Sectiunea 6. Forta majora.

6.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

6.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor legale in vigoare.

Sectiunea 7. Litigii si fraude.

7.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

7.2 Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: MIRANOR CONFECTII SRL, str. Dorobantilor nr.97, Ap. 38 Cluj-Napoca, sau pe e-mail servus@demira.ro

7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Sectiunea 8. Diverse.

8.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

8.2 Informatiile pe care participantii le furnizeaza, vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclarl)atii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.

8.3 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

9 Redactat de parte si autentificat azi, data autentificarii, de notarul public Daniela Iorga, la sediul biroului, într-un exemplar original care se pastreaza in arhiva biroului notarial si trei duplicate, din care unul ramane in arhiva biroului notarial si doua exemplare au fost eliberate partii.

 

Organizator

MIRANOR CONFECTII SRL prin

S.S.SALUT MIRELA LIVIA

ROMÂNIA

Uniunea Nationala a Notarilor Publici

BUTA SI IORGA

Societate Profesionala Notariala

Licenta de functionare llf. 1993/1766/08.10.2013

Calea Dorobantilor nr.6, 400117 Cluj-Napoca